Beste leden,

Bij deze nodig ik u uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering van Luctor’88 op vrijdag 24 maart 2017 om 20:00 uur in de kantine van de vereniging.
Aan de orde is het voorstel van het bestuur om per 1 juli 2017 te fuseren met SV Heinkenszand. Tevens moet een besluit genomen worden over de statuten en de samenstelling van het bestuur van de nieuwe vereniging.
In december 2016 heeft een zeer ruime meerderheid bij beide verenigingen ingestemd met de verdere uitwerking van het Fusieplan. In de afgelopen maanden is op alle terreinen intensief gewerkt aan voetbaltechnische en organisatorische zaken, aan accommodatiezaken enzovoort.  Dat heeft ertoe geleid dat we nu het definitieve besluit tot fusie van beide verenigingen in vol vertrouwen aan de leden voor leggen.

De leden van beide verenigingen worden gevraagd:
•    te besluiten tot (juridische) fusie per 1 juli 2017 van de huidige verenigingen Luctor’88 en sv Heinkenszand tot de nieuwe vereniging “Luctor Heinkenszand”;
•    de statuten voor de vereniging “Luctor Heinkenszand” vast te stellen;
•    in te stemmen met de samenstelling van het bestuur van de nieuwe vereniging “Luctor Heinkenszand”.

Alle fusiedocumenten (waaronder de concept-statuten) liggen ter inzage in de kantine
Zie voor meer informatie ook bijgevoegde toelichting op de informatiepagina.

Om een besluit te kunnen nemen dient tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Voorts is een  meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden nodig. Als de vereisten omtrent de aanwezigheids- en vertegenwoordigingsvereisten (twee derde) niet worden gehaald, kan in deze  vergadering geen besluit genomen worden. In dat geval moet een tweede vergadering gehouden worden.
Voor deze tweede vergadering gelden geen eisen omtrent  aanwezigheid en/of vertegenwoordiging. Wel blijft uitgangspunt dat in deze tweede vergadering een meerderheid van tenminste twee derde van de dan aanwezige en/of vertegenwoordigde leden/donateurs voor moet stemmen om de fusie door te laten gaan.
Deze tweede vergadering zal – indien nodig –  gehouden worden op vrijdag 7 april  2017 om 20:00 uur op de hierboven vermelde locatie.

Stemgerechtigd zijn spelende en niet-spelende leden. Er wordt ter vergadering schriftelijk gestemd. Voor leden tot 16 jaar wordt de stem uitgebracht door ouder/verzorger; vanaf 16 jaar stemmen leden zelf persoonlijk.
De stembepaling is conform de geldende statuten:
1 stem voor leden tot 16 jaar;
2 stemmen voor leden van 16 en 17 jaar;
3 stemmen voor leden van 18 jaar en ouder.

Ieder lid  kan zijn stem laten uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid. Het schriftelijk gemachtigd lid  kan niet voor meer dan twee personen stemmen uitbrengen.
Het volmachtsformulier kunt u downloaden via onderstaande link of opvragen bij de secretaris (e-mail adres: secretaris@vvluctor88.nl)

Namens het bestuur van Luctor’88,
Melvin Simonse, secretaris

Link naar een volmacht formulier

Link naar toelichting op fusievoorstel