Notulen algemene ledenvergadering d.d. 07-12-2018
Aanwezig: 39 leden
Belangrijkste besluiten genomen tijdens de vergadering

 1. Vaststelling notulen tussentijdse algemene ledenvergadering d.d. 02-03-2018
  • Geen vragen/opmerkingen tijdens de vergadering, notulen zijn vastgesteld.

 2. Door penningmeester Hans Hoondert is tijdens de vergadering toelichting gegeven op de financiële cijfers over het openingsjaar van de vereniging (boekjaar 2017-2018) tevens is aan de aanwezige leden inzicht gegeven in de huidige financiële stand van zaken, de financieringspositie en de prognoses die zijn opgesteld voor het komend seizoen, en voor de volgende seizoenen. Zowel de jaarcijfers 2017-2018 als de begroting 2018-2019 worden tijdens de vergadering goedgekeurd. De cijfers worden niet gepubliceerd, maar vragen over de financiën kunnen gesteld worden via penningmeester@luctorheinkenszand.nl

  Opmerking vanuit de vergadering over de bekendmaking van de financiële jaarcijfers om dit voortaan voorafgaand te laten inzien. Tijdens de vergadering is besloten om als specifiek onderwerp bij de agenda dat de jaarcijfers op te vragen zijn bij de penningmeester indien leden daar interesse in hebben.

 3. De kascommissie bestond dit jaar uit Kees de Visser en Gertjan Weststrate. Kees de Visser geeft aan dat de Kascommissie onderzoek heeft gedaan naar de boekhouding. De kascommissie heeft veel waardering voor het gevoerde financiële beleid. Dank voor Hans Hoondert. De kascommissie is van mening dat de verslaglegging een betrouwbare weergave van de financiële situatie weergeeft. De vergadering verleent décharge.

 4. Benoeming kascommissieleden:
  Kees de Visser treedt af als lid van de Kascommissie. Marc van ’t Hof wordt als nieuw kascommissielid benoemd naast Gert-Jan Weststrate. Hiertoe is geen bezwaar.

 5. Vaststelling contributie:
  Het bestuur stelt voor de contributies voor het komend jaar niet te verhogen en gelijk te houden aan huidig jaar. Daarnaast legt het bestuur aan de vergadering voor om een nieuwe categorie toe te voegen, namelijk de Old Stars. Hiervoor wordt tijdens de vergadering een tarief vastgesteld vanaf 2019-2020 van € 75 per seizoen. Dit wordt akkoord bevonden door de vergadering.
 6. Tevens zijn tijdens de vergadering een terugblik en vooruitblik per commissie besproken. Dit is terug te lezen in de sheets welke opvraagbaar zijn bij de secretaris.

 7. Rondvraag:
  • Opmerking dat het bestuur moet nadenken over een betere communicatiestroom bij het aanmelden van nieuwe leden. Het bestuur herkent dit punt en gaat hier de komende periode aan werken.
  • Tijdens de vergadering is gesproken over de verhuizing van de huidige kantine naar de evenementen kantine. In het fusie akkoord is vastgelegd dat na 2 jaar verhuist zal worden en het bestuur houdt zich hieraan. In maart/april van 2019 probeert het bestuur haar toekomst plannen te presenteren.

Notulen Algemene Ledenvergadering 7 december 2018 (PDF)