Beste leden van Luctor Heinkenszand,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 31 januari 2020 om 20.00 uur in de kantine. Aangezien de financiële cijfers in de vergadering summier worden besproken, is er gelegenheid om vanaf 19.00 uur de financiële documenten in te zien en is de penningmeester aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting op de financiën te geven.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen.

 2.  Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2018 (te vinden op de volgende link: Notulen ledenvergadering 7 december 2018
 3. Jaarverslag van het bestuur: terugblik en vooruitblik.

 4. Financiële zaken
  • Vaststellen jaarrekening seizoen 2018 – 2019 (inclusief verslag van de kascommissie).
  • Vaststellen begroting seizoen 2019-2020.
  • Financiële rapportage eerste seizoenshelft seizoen 2019 – 2020.
  • Vaststellen contributies (voorstel bestuur ter vergadering.

 5. Benoeming bestuursleden
  • Alle zittende bestuursleden zijn benoemd voor een periode van 3 jaar tot 30 juni 2020.
  • Aftredend en niet herkiesbaar is Thijs van Damme (Neef).
  • Alle andere bestuursleden zijn herbenoembaar voor een nieuwe termijn.
  • Kandidaten voor de vrijvallende bestuursfunctie van Thijs van Damme (Neef) kunnen zich aanmelden bij de voorzitter of secretaris; op basis van de onderlinge taakverdeling wordt het aandachtsgebied van het nieuwe bestuurslid de portefeuille ‘Cultuur en evenementen’ of de portefeuille ‘Jeugdzaken’ (en dan met name de Algemene Jeugd Commissie).

 6. Rookvrij sportpark vanaf 1 juli 2020 op zaterdag tot 12.30 uur: toelichting door het bestuur.

 7. Rondvraag en sluiting.


Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Luctor Heinkenszand

 

Agenda in PDF